Privacyverklaring

www.duratec-systems.com en apps

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

III. Algemene bepalingen betreffende gegevensverwerking
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

IV. Beschikbaarheid van de website en creatie van logbestanden
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

V. Gebruik van cookies
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

VI. Nieuwsbrief
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

VII. Contactformulier en contact via e-mail
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

VIII. Webanalyse door Google Analytics
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

IX. Webanalyse door etracker
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

X. Versturen van de nieuwsbrief via CleverReach
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

XI. Marketing en remarketing door Google
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

XII. Sociale plug-ins van Facebook
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

XIII. Google Maps
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

XIV. Custom Audiences en marketingdiensten van Facebook
1. Omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot intrekking en verwijdering

XV. Terbeschikkingstelling van de app
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
3. Doel van de gegevensverwerking
4. Duur van de opslag
5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

XVI. Rechten van de betrokkene
1. Recht van toegang tot persoonsgegevens
2. Recht op rectificatie
3. Recht op beperking van de verwerking
4. Recht op gegevenswissing
5. Recht op informatie
6. Recht op gegevensportabiliteit
7. Recht van bezwaar
8. Recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken
9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

XVII. Toestemmingen (toestemmingsteksten)
1. Contactformulier
2. Nieuwsbrief

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale privacywetten van de lidstaten alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
D-48155 Münster
Telefoon: +49 251 28560

E-mail: datenschutz@vectron.de
Website: www.vectron-systems.com

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Trigonum GmbH
Notkestraße 9
22607 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 – 31 88 16 18-0
E-Mail: datenschutz@vectron.de

III. Algemene bepalingen betreffende gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website, inclusief correcte weergave van onze inhoud en diensten, mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt na toestemming van de gebruiker of wanneer voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is om precontractuele maatregelen te nemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons bedrijf is opgelegd, dient artikel 6, lid 1 sub c van de AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking nodig is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf of van een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 sub f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Daarnaast is een opslag van de gegevens wel mogelijk als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in door de Unie ontworpen verordeningen, wetten of overige regelingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een in de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

IV. Beschikbaarheid van de website en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens gebruikers onze website bezoeken, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie via het computersysteem van het toestel dat wordt gebruikt.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1)  browsertype en -versie
(2)  het gebruikte besturingssysteem
(3)  internetprovider van de gebruiker
(4)  IP-adres
(5)  datum en tijdstip van bezoek
(6)  de websites via dewelke de gebruiker op onze website is terechtgekomen
(7)  websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

Deze gegevens worden eveneens in systeemlogbestanden opgeslagen. Het gaat hierbij echter niet om de IP-adressen van de gebruikers of andere gegevens die een identificatie van een bepaalde gebruiker mogelijk zouden kunnen maken. Deze gegevens worden niet samen met andere gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de verbinding van de website met de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informaticasystemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit opzicht niet plaats.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de gegevensverwerking conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Wat de gegevensverzameling om de website ter beschikking te stellen betreft, is dit bijvoorbeeld het geval zodra de sessie in kwestie afgelopen is.

Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is de gebruiker te identificeren.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Voor een goede werking en optimale terbeschikkingstelling van de website is het absoluut noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verzameld en in logbestanden worden opgeslagen. De gebruiker kan hier dus geen bezwaar tegen maken.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden bewaard. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, is het dus mogelijk dat op het besturingssysteem van de gebruiker cookies worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een karakteristieke reeks tekens die een onmiskenbare identificatie van de browser mogelijk maken als de website opnieuw wordt bezocht.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Enkele elementen van onze website vereisen dat de browser die verbinding maakt, ook kan worden geïdentificeerd nadat een andere website werd bezocht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de toegangsgegevens voor niet openbaar toegankelijke pagina’s van onze website waarvoor gebruikers zich moeten aanmelden.

Verder gebruiken we op onze website cookies waarmee het surfgedrag van de gebruikers kan worden geanalyseerd. De zo verkregen gebruikersgegevens worden door middel van technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Zo is het niet meer mogelijk om de gegevens te koppelen aan de gebruiker die de website heeft bezocht. De gegevens worden niet samen met de overige persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder gebruikmaking van cookies is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van websites voor de gebruiker te vergemakkelijken. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan het zijn dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

De gebruikersgegevens die door technisch niet-noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Dit soort cookies wordt enkel gebruik om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. We kunnen er namelijk uit opmaken hoe onze website wordt gebruikt, en op basis daarvan kunnen we ons aanbod steeds optimaliseren.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze computer aan onze site doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. In de instellingen van uw internetbrowser kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden benut.

De overdracht van flash cookies kan niet in de browserinstellingen worden uitgeschakeld. Hiervoor moet u de instellingen van de Flash Player raadplegen.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Als u zich hiervoor aanmeldt, worden de gegevens vanuit het invulformulier naar ons doorgestuurd, en wel minstens de volgende elementen:

(1)  Naam
(2)  E-mailadres

Op het moment dat het formulier wordt verstuurd, worden daarnaast ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  IP-adres van de gebruiker
(2)  Datum en tijdstip van registratie

Voor de gegevensverwerking in het kader van de registratieprocedure wordt om de toestemming van de gebruiker gevraagd. Hierbij wordt naar de onderhavige privacyverklaring verwezen, die helemaal onderaan ook de concrete toestemmingstekst bevat.

De gegevens die voor de nieuwsbrief worden verzameld en verwerkt worden niet aan derden doorgegeven. Ze worden dus uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de nieuwsbrief te versturen. De overige gegevens die tijdens het registratieproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden stopgezet. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een specifieke link voorzien.

Hiermee kan ook de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden ingetrokken.

VII. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar die gebruikt kunnen worden om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker een van deze formuleren invult, dan worden de verstrekte gegevens naar ons doorgestuurd en door ons opgeslagen. Dit zijn minimaal de volgende zaken:

(1)  Naam
(2)  Postcode
(3)  E-mailadres

Op het moment dat het formulier wordt verstuurd, worden daarnaast ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  IP-adres van de gebruiker
(2)  Datum en tijdstip van registratie

Voor de gegevensverwerking in het kader van de contactopname wordt om de toestemming van de gebruiker gevraagd. Hierbij wordt naar de onderhavige privacyverklaring verwezen, die helemaal onderaan ook de concrete toestemmingstekst bevat.

Als alternatief is contact via het vermelde e-mailadres ook mogelijk. In dat geval worden de via e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In deze context vindt er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend in het kader van de contactopname gebruikt.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is, wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die met het versturen van een e-mail worden verstrekt, is artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Als de contactopname via e-mail tot doel heeft om een contract te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt, worden enkel in het kader van de contactopname gebruikt. In het geval van contact via e-mail schuilt hierin meteen ook het vereiste rechtmatige belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige gegevens die tijdens het registratieproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Voor de persoonsgegevens die in de formulieren worden ingevuld of die via e-mail verstuurd worden, is dit het geval wanneer het betreffende contact met de gebruiker is beëindigd. Het contact is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante kwestie duidelijk is afgehandeld.

De persoonsgegevens die bij het versturen van het formulier worden verzameld, worden na een termijn van uiterlijk zeven dagen gewist.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens opnieuw in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het contact wel niet verdergezet worden.

Het intrekken van de toestemming en het bezwaar tegen de opslag is mogelijk mondeling, schriftelijk of via e-mail.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

VIII. Webanalyse door Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Deze software installeert een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor meer informatie over cookies). Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  Twee bytes van het IP-adres van de computer die wordt gebruikt
(2)  De opgeroepen website
(3)  De website via dewelke de gebruiker op onze website is terechtgekomen (referrer)
(4)  De subpagina’s die vanaf de opgeroepen website opgevraagd worden
(5)  Hoelang de gebruiker op onze website blijft surfen
(6)  Hoe frequent de gebruiker de website oproept

Google gebruikt cookies. De informatie die de cookie over uw gebruik van de website door de gebruiker genereert, wordt doorgaans overgebracht naar en opgeslagen door een Google-server in de Verenigde Staten. Google is conform de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en garandeert hiermee dat het aan de Europese wet inzake gegevensbescherming voldoet. Wij gebruiken Google Analytics enkel met activatie van IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, ingekort wordt. Het door uw browser doorgestuurde IP-adres zal niet aan andere gegevens van Google worden gekoppeld. Gebruikers kunnen de opslag van de cookies verhinderen door dit in de instellingen van hun browser aan te passen; daarnaast kunnen gebruikers de registratie en de verwerking van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van de website verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, mogelijke instellingen en opties om bezwaar te maken, vindt u op de websites van Google ‘Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt’, ‘Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden’, ‘Gegevens beheren die Google gebruikt om u doelgerichte reclame te laten zien’. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere services die gerelateerd zijn aan het website- en internetgebruik tegenover ons te verrichten. Het kan hierbij zijn dat op basis van de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Door de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken, kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Op basis van die analyse krijgen wij informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dat helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt gegarandeerd dat de persoonsgegevens van de gebruikers afdoende worden beschermd.

 

4. Duur van de opslag

Sessies en campagnes worden beëindigd nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken. Sessies worden standaard na 30 minuten inactiviteit beëindigd en campagnes na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://policies.google.com/.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze computer aan onze site doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. In de instellingen van uw internetbrowser kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden benut.

Gebruikers kunnen daarnaast ook de opslag van de door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens over hun gebruik van de website (incl. IP-adres) door Google alsook de verwerking van deze gegevens voorkomen door deze browser add-on te downloaden en te installeren.

Opt-out-cookies verhinderen dat uw gegevens bij een volgend bezoek aan deze website worden opgeslagen. Om de opslag door Universal Analytics over de verschillende toestellen heen te verhinderen, moeten gebruikers de opt-out op alle gebruikte systemen inschakelen.

IX. Webanalyse door etracker

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website worden de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (https://www.etracker.com) gebruikt voor de analyse van gebruiksgegevens. Deze software installeert een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor meer informatie over cookies). Cookies van etracker bevatten geen informatie op basis waarvan een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  Twee bytes van het IP-adres van de computer die wordt gebruikt
(2)  De opgeroepen website
(3)  De website via dewelke de gebruiker op onze website is terechtgekomen (referrer)
(4)  De subpagina’s die vanaf de opgeroepen website opgevraagd worden
(5)  Hoelang de gebruiker op onze website blijft surfen
(6)  Hoe frequent de gebruiker de website oproept

De via etracker verzamelde gegevens worden namens Vectron door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen, en zijn daardoor onderworpen aan de strengste Duitse en Europese privacywetten en -standaarden. etracker werd in dit opzicht ook onafhankelijk geïnspecteerd, gecertificeerd en het officiële keurmerk voor privacy (https://www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-siegel/firma/etracker-gmbh) toegekend. Uw IP-adres wordt bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd. Aanmeld- of toestelgegevens worden bij etracker in een unieke, maar niet aan een persoon te koppelen sleutel omgezet. Een ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of een overdracht naar derden door etracker gebeurt niet.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Door de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken, kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Op basis van die analyse krijgen wij informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dat helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt gegarandeerd dat de persoonsgegevens van de gebruikers afdoende worden beschermd.

 

4. Duur van de opslag

Uw IP-adres wordt bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd. Aanmeld- of toestelgegevens worden bij etracker in een unieke, maar niet aan een persoon te koppelen sleutel omgezet. Een ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of een overdracht naar derden door etracker gebeurt niet.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de voorgeschreven verwerking van de persoonsgegevens. Uw bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u op www.etracker.com/datenschutz.

X. Versturen van de nieuwsbrief via CleverReach

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief via e-mail doen wij een beroep op onze technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (‘CleverReach’). De gegevens die de gebruikers verstrekken wanneer ze zich voor de nieuwsbrief aanmelden, worden dan ook aan deze partner overgedragen. De gegevens die de gebruikers verstrekken om de nieuwsbrief te ontvangen (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland opgeslagen.

CleverReach gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief te verzenden en ook voor statistische analyse namens ons. In het licht van die analyse bevatten de e-mails die worden verstuurd zogenaamde webbakens resp. trackingpixel in de vorm van afbeeldingen van één pixel die aan onze website gekoppeld zijn. Zo kunnen we nagaan of de nieuwsbrief effectief werd geopend en welke links werden aangeklikt. Met behulp van zogenaamde conversietrackings kan daarenboven ook geanalyseerd worden of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt ook technische informatie geregistreerd (bijv. tijd van de oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden enkel gepseudonimiseerd verzameld en worden niet aan persoonsgegevens van de gebruikers gekoppeld. Een identificatie van u als persoon is dus uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om de toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de ontvangers af te stemmen.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking stelt ons in staat om een commercieel, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem te hanteren, dat we steeds verder kunnen optimaliseren.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt gegarandeerd dat de persoonsgegevens van de gebruikers afdoende worden beschermd.

 

4. Duur van de opslag

Het IP-adres wordt, zoals hierboven beschreven, zo vroeg mogelijk geanonimiseerd. Een ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of een overdracht naar derden door etracker gebeurt niet.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de voorgeschreven verwerking van de persoonsgegevens door zich van de nieuwsbrief af te melden.

XI. Marketing en remarketing door Google

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (in het kort ‘marketingdiensten van Google’) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (‘Google’). Google is conform de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en garandeert hiermee dat het aan de Europese wet inzake gegevensbescherming voldoet. De Google-marketingdiensten staan ons toe om reclame voor en op onze website gerichter weer te geven en om gebruikers alleen reclame te tonen die met hun potentiële interesses overeenstemt. Indien aan een gebruiker bijv. reclame wordt getoond voor producten waar hij op andere websites in was geïnteresseerd, noemt men dat ‘remarketing’. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten zijn geactiveerd, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare beeldbestanden of codes, ook ‘webbakens’ genoemd) aan de website gekoppeld. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). De cookies kunnen door verschillende domeinen geplaatst worden, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit cookiebestand wordt geregistreerd welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke webinhoud hij zich interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt. Verder wordt ook technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, de duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van de onlinediensten opgeslagen. Het IP-adres wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, wordt ingekort en slechts bij uitzondering volledig aan een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker bij andere diensten van Google. De bovenstaande informatie kan door Google ook met gelijkaardige informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan aan hem reclame worden getoond die is afgestemd op zijn interesses. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-marketingdiensten pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante, door middel van cookies verkregen informatie binnen de pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie deze dat is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketingdiensten verzamelde informatie over de gebruikers wordt aan Google overgedragen en op Google-servers in de VS opgeslagen. De door ons gebruikte Google-marketingdiensten maken deel uit van het online reclameprogramma ‘Google AdWords’. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere ‘conversiecookie’. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van Adwords-klanten worden getraceerd. De met behulp van conversiecookies verzamelde informatie dient om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. De AdWords-klanten komen op deze manier te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en naar een van een tag voor conversietracking voorziene site zijn doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Op basis van de Google-marketingdienst ‘DoubleClick’ kunnen we reclame van derden op de website integreren. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites reclame kunnen weergeven, op basis van de bezoeken van de gebruikers aan deze website resp. andere websites. Op basis van de Google-marketingdienst ‘AdSense’ kunnen we reclame van derden op de website integreren. AdSense maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites reclame kunnen weergeven, op basis van de bezoeken van de gebruikers aan deze website resp. andere websites. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de dienst ‘Google Optimizer’. Met Google Optimizer kunnen we in het kader van de zogenaamde ‘A/B-testings’ nagaan wat het effect is van de diverse wijzigingen van een website (zoals wijziging van de invoervelden, het design enz.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de toestellen van de gebruiker geplaatst. De gegevens van de gebruiker worden onder een pseudoniem verwerkt. Daarnaast kunnen we ‘Google Tag Manager’ gebruiken, om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren. Meer informatie over het gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google kunt u vinden op de overzichtspagina. De privacyverklaring van Google is hier beschikbaar.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De Google-marketingdiensten staan ons toe om reclame voor ons en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclame te tonen die met hun potentiele interesses overeenstemmen.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

Google geeft aan dat de verzamelde protocolgegevens geanonimiseerd worden doordat een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na 9 resp. 18 maanden gewist wordt. Gebruikers kunnen hier meer informatie vinden.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze computer aan onze site doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. In de instellingen van uw internetbrowser kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden benut.

Als gebruikers bezwaar willen maken tegen op basis van de specifieke interesse aangeboden reclame door Google-marketingdiensten, kunnen ze dit aanpassen in de instellingen en via de opt-out-mogelijkheden.

XII. Sociale plug-ins van Facebook

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd (‘Facebook’). De plug-ins kunnen interactieve elementen of inhoud (bijv. video's, beeldmateriaal of tekstmateriaal) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logos (witte ‘f’ op blauwe achtergrond, de begrippen ‘like’ of een ‘thumbs up’-teken) of zijn voorzien van het toevoegsel ‘Sociale plug-in van Facebook’ of ‘Facebook social plugin’. De lijst en de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken. De plug-ins worden pas geactiveerd als u op de desbetreffende knop klikt. Als ze in het grijs worden weergegeven, betekent dit dat de plug-ins inactief zijn. U kunt de plug-ins eenmalig of permanent activeren. Facebook is conform de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en garandeert hiermee dat het aan de Europese wet inzake gegevensbeschermingvoldoet. Als een gebruiker een functie van deze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn toestel direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het toestel van de gebruiker overgedragen en in de website geïntegreerd. Het kan hierbij zijn dat op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden opgesteld. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt, en kunnen u dus enkel informeren op basis van de informatie waarover we zelf beschikken. Via de geïntegreerde plug-in weet Facebook welke pagina’s van de website een gebruiker heeft opgeroepen. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account koppelen. Als gebruikers acties uitvoeren via de plug-ins, bijvoorbeeld op de like-knop klikken of commentaar geven, wordt die informatie door uw toestel direct naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Zelfs als de gebruiker geen Facebook-account heeft, kan het toch zijn dat Facebook zijn IP-adres ontvangt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een anoniem IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers kunt u vinden in het privacyreglement van Facebook.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De sociale plug-ins van Facebook laten ons de interesses van de bezoekers zien. Zo kunnen wij onze website hierop afstemmen en de gebruikers enkel die zaken laten zien die met hun potentiele interesses overeenstemmen.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

Facebook geeft ook zelf aan dat het gedurende een termijn van 90 dagen de datum en het tijdstip van het bezoek, het concrete internetadres waarop de sociale plug-in zich bevindt en andere technische gegevens zoals bijv. het IP-adres, browsertype en besturingssysteem opslaat, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na afloop van deze 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet langer met de gebruikers in verband kunnen worden gebracht.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als u een Facebook-account heeft maar niet wilt dat Facebook via deze website informatie over u verzamelt en met andere bij Facebook opgeslagen accountgegevens koppelt, moet u zich, vooraleer u onze website bezoekt, van Facebook afmelden en uw cookies wissen. Voor verdere instellingen of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, verwijzen we naar de Facebook-profielinstellingen of naar de Amerikaanse website of de EU-website. De instellingen zijn platformonafhankelijk. Dat betekent dat ze op alle toestellen, zoals computers of mobiele telefoons, worden toegepast.

XIII. Google Maps

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te kunnen geven. Door middel van deze dienst kunnen gebruikers bijvoorbeeld zien waar onze vestiging of die van onze partners gelegen is, zodat die gemakkelijker terug te vinden is.

Reeds bij het bezoeken van de subpagina's waarop de kaart van Google Maps is ingevoegd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) naar servers van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u een gebruikersaccount bij Google heeft en daarmee bent ingelogd, of als u er geen heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, dient u zich eerst uit te loggen. Google slaat uw gegevens (ook voor niet gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en analyseert deze.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Ons doel is om een dynamische kaart op onze website te kunnen weergeven. De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

Google geeft aan dat de verzamelde protocolgegevens geanonimiseerd worden doordat een deel van het IP-adres en de cookie-informatie na 9 resp. 18 maanden gewist wordt. Gebruikers kunnen hier meer informatie vinden.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruikers niet wensen dat hun gegevens in het kader van het gebruik van Google Maps aan Google worden overgedragen, kunnen ze de webdienst van Google Maps volledig deactiveren door de applicatie JavaScript in de browser uit te schakelen. Google Maps, en daarmee ook de kaartenweergave op onze website, kan dan wel niet gebruikt worden.

XIV. Custom Audiences en marketingdiensten van Facebook

1. Omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de zogenaamde ‘Facebook-pixel’ van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland beheerd wordt (‘Facebook’). Facebook is conform de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en garandeert hiermee dat het aan de Europese wet inzake gegevensbescherming voldoet. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van deze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. ‘Facebook-ads’) identificeren. De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van deze website direct door Facebook geïntegreerd en kan op het toestel van de gebruiker een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein tekstbestand, opslaan. Wanneer u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of na aanmelding Facebook bezoekt, wordt het bezoek van deze website in uw profiel geregistreerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem. We kunnen de identiteit van de gebruiker dus niet achterhalen. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen doeleinden, zoals marktonderzoek of reclame, kan gebruiken. Voor zover wij gegevens aan Facebook ter vergelijking overdragen, worden deze lokaal in de browser versleuteld en pas dan via een beveiligde https-verbinding naar Facebook doorgestuurd. Dit gebeurt uitsluitend om de vergelijking met de door Facebook versleutelde gegevens te kunnen maken. Facebook verwerkt de gegevens volgens het eigen gegevensbeleid. Verdere algemene richtlijnen met betrekking tot de weergave van Facebook-ads vindt u in het gegevensbeleid van Facebook. Voor specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de werking verwijzen we naar de helppagina van Facebook.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de Facebook-pixel om de door ons gekoppelde Facebook-ads enkel aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in onze website hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema’s of producten die op basis van de bezochte websites geïdentificeerd werden) vertonen die we naar Facebook doorsturen (zogenaamde ‘Custom Audiences’). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ook garanderen dat onze Facebook-ads inspelen op de potentiële interesses van de gebruikers en geen storend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we verder de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden analyseren doordat we zien of gebruikers nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt, ook naar onze website werden doorgestuurd (zogenaamde ‘conversie’).

 

4. Duur van de opslag

Facebook geeft ook zelf aan dat het gedurende een termijn van 90 dagen de datum en het tijdstip van het bezoek, het concrete internetadres waarop de sociale plug-in zich bevindt en andere technische gegevens zoals bijv. het IP-adres, browsertype en besturingssysteem opslaat, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na afloop van deze 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht.

 

5. Mogelijkheid tot intrekking en verwijdering

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de werking van de Facebook-pixel en het gebruik van de gegevens om Facebook-ads weer te geven. Om in te stellen welk soort reclame binnen Facebook mag worden weergegeven, kunnen de gebruikers de speciale Facebook-pagina daarrond raadplegen en er de richtlijnen rond de instellingen voor gebruiksgebaseerde reclame opvolgen. De instellingen zijn platformonafhankelijk. Dat betekent dat ze op alle toestellen, zoals computers of mobiele telefoons, worden toegepast. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de toepassing van cookies, die het bereik meten en voor reclamedoeleinden worden gebruikt, via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative en ook via de Amerikaanse website of de Europese website.

XV. Terbeschikkingstelling van de app

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij gebruik van onze app slaat ons systeem automatisch gegevens op. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1)  browsertype en -versie
(2)  het gebruikte besturingssysteem
(3)  internetprovider van de gebruiker
(4)  het IP-adres en de poort
(5)  datum en tijdstip van bezoek
(6)  IMEI, UDID, IMSI, MAC-adres en MSISDN, IDFA, naam van de smartphone al naargelang de smartphone
(7)  Naam van de gebruiker
(8)  Betaalinformatie
(9)  Kassasysteem
(10) de websites of de app via dewelke de gebruiker op onze website is terechtgekomen
(11) websites of de app die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

Deze gegevens worden eveneens in systeemlogbestanden opgeslagen. Het gaat hierbij echter niet om de IP-adressen van de gebruikers of andere gegevens die een identificatie van een bepaalde gebruiker mogelijk zouden kunnen maken. Deze gegevens worden niet samen met andere gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de opslag van de persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De opslag door het systeem is nodig om de verbinding van de app met de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de app te optimaliseren en de veiligheid van onze informaticasystemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit opzicht niet plaats.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de gegevensverwerking conform artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Wat de gegevensverzameling betreft om de app ter beschikking te stellen, is dit bijvoorbeeld het geval zodra de sessie in kwestie afgelopen is.

Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is de gebruiker te identificeren.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Voor een goede werking en optimale terbeschikkingstelling van de app is het absoluut noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verzameld en in logbestanden worden opgeslagen. De gebruiker kan hier dus geen bezwaar tegen maken.

XVI. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt, zijn zij betrokkenen in de zin van de AVG en hebben zij bepaalde rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke. Het onderstaande overzicht omvat al hun rechten en niet alleen die rechten die hen bij het gebruik van onze diensten toekomen:

1. Recht van toegang tot persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen omtrent het feit of de hem betreffende gegevens al dan niet door ons verwerkt worden.

Als dit het geval is, kan de betrokkene van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel verlangen over de volgende zaken: 

(1)  de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2)  de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
(3)  de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt;
(4)  de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien hier geen concrete informatie over beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagtermijn;
(5)  het bestaan van het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, het recht dat de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
(6)  dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7)  alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene werden verstrekt;
(8)  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22 leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering – en, ten minste in die gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede de draagwijdte en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Betrokkenen hebben het recht om uitsluitsel te krijgen of hun persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie overgedragen worden. In dit opzicht kunt u de passende garanties aanvragen in overeenstemming met art. 46 van de AVG in verband met de overdracht.

 

2. Recht op rectificatie

Betrokkenen hebben het recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die hen betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

 

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunnen betrokkenen de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens verlangen:

(1)  als een betrokkene de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke in staat is om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2)  als de verwerking onrechtmatig is en als de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan vraagt om de beperking van het gebruik ervan;
(3)  als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze toch nog nodig heeft om rechtsvorderingen te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4)  als de betrokkene overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene wordt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – enkel verwerkt worden met toestemming van de betrokkene of voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 

4. Recht op gegevenswissing

a)  Verplichting tot gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1)  De persoonsgegevens van de betrokkene zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
(2)  De betrokkene herroept zijn toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 van de AVG gebaseerd is, en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking.
(3)  De betrokkene maakt in overeenstemming met artikel 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt in overeenstemming met artikel 21 sub 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.
(4)  De persoonsgegevens van de betrokkene zijn onrechtmatig verwerkt.
(5)  De persoonsgegevens van de betrokkene moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(6)  De persoonsgegevens van de betrokkene zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 van de AVG.

b)  Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c)  Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet zolang de verwerking noodzakelijk is

(1)  voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2)  voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsver­ plichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
(3)  met redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 sub h alsook artikel 9 lid 3 van de AVG;
(4)  met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder lid a) vermelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
(5)  om rechtsvorderingen te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

5. Recht op informatie

Als de betrokkene zijn recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke laat gelden, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijke inspanningen vereist.

De betrokkene heeft het recht om van de gegevensverantwoordelijke te verlangen om te weten wie deze ontvangers zijn.

 

6. Recht op gegevensportabiliteit

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verlangen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens in eerste instantie werden verstrekt, voor zover

(1)  de verwerking op toestemming conform artikel 6, lid 1 a van de AVG of op artikel 9 lid 1 sub a van de AVG berust en
(2)  de verwerking geautomatiseerd gebeurt.

Verder heeft de betrokkene het recht om te verlangen dat zijn persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden. Hierbij mogen geen rechten en vrijheden van andere personen geschonden worden.

Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor een gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het vervullen van een aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen taak van algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag.

 

7. Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub e of f van de AVG; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens van de betrokkene ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketing; met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, mogen de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt worden.

Ongeacht richtlijn 2002/58/EG heeft de betrokkene de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, het recht om bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 

8. Recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

De betrokkene heeft het recht om zijn toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

 

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – waaronder profilering – gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet, indien het besluit:

(1)  noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
(2)  is toegestaan op basis van wettelijke verplichtingen krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten en deze verplichtingen voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of
(3)  met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de AVG, tenzij artikel 9 lid 2 sub a of g van de AVG van toepassing is en er redelijke maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokken te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gevestigd is, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als hij van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78.

XVII. Toestemmingen (toestemmingsteksten)

1. Contactformulier

Ik ga ermee akkoord dat Vectron de persoonsgegevens die ik het kader van mijn contactaanvraag verstrek, verwerkt. Verwerking is hier bedoeld in de zin van artikel 4 lid 2 van de AVG en omvat iedere bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

2. Nieuwsbrief

Ik ga ermee akkoord dat Vectron de persoonsgegevens die ik het kader van mijn registratie voor de nieuwsbrief verstrek, verwerkt. Verwerking is hier bedoeld in de zin van artikel 4 lid 2 an de AVG en omvat iedere bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Contact

Bent u geinteresseerd in een van onze produkten of wilt u verdere informatie?

Ma - vr, 9.00 tot 17.00 uur